Hlasování

Hlasování věřitelů, bez svolání schůze věřitelů, pro zvolení způsobu oddlužení pouze zpeněžením majetku dlužníka.

Dle vyhlášky č. 121/2019 Sb. o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, § 7 je povinností insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře.

Hlasování nezajištěných věřitelů o změně způsobu oddlužení (např. pouze zpeněžením majetkové podstaty) bez svolání schůze věřitelů, přičemž popření pohledávky dlužníkem nemá na hlasování vliv.

  • KDY: Věřitelé mohou hlasovat kdykoliv a to i před podání návrhu na povolení oddlužení dlužníkem mají-li informace obsažené v návrhu na povolení oddlužení
  • NEJPOZDĚJI: Má-li být soudem uznáno hlasování věřitelů, musí být hlasovací lístek doručen soudu nejpozději 7 dnů po zveřejnění zprávy o přezkum a zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku (pozn. Insolvenční správce podá Zprávu pro oddlužení soudu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro přihlašování věřitelů).
  • HLASOVÁNÍ: Nezajištění věřitelé hlasují hlasovacím lístkem – viz formulář justice – „Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona“.
  • Hlasovací lístek je nutné ověřit úředně ověřeným podpisem, resp. v případě zastoupení plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
  • v případě podání poštou: originál hlasovacího lístku s ověřeným podpisem zaslat poštou soudu ke sp.zn. insolvenčního řízení
  • v případě podání datovou zprávou: autorizovanou konverzi dokumentu v listinné podobě (listina s ověřeným podpisem) do dokumentu obsaženého v datové zprávě a tento („konvertovaný“) hlasovací lístek poslat datovou schránkou. – judikát z 30.7.2019, 29 NSČR 133/2017B-36.

Nedojde-li ke hlasování věřitelů, jehož výsledkem bude většinové rozhodnutí o způsobu oddlužení pouze zpeněžení majetkové podstaty, je povinností insolvenčního soudu rozhodnout o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V takovém případě nemusí dojít ke zpeněžení veškerého dlužníkova majetku tak, aby bylo uspokojeno 100% přihlášených pohledávek. Některý majetek může být soudem vyloučen ze zpeněžení.