Dohled nad dlužníky

Toto sdělení je rozesíláno v pravidelných tříměsíčních intervalech automaticky do e-mailové schránky dlužníka. Na sdělení neodpovídejte.

Avšak máte-li dotazy, potřebujete-li nahlásit změny  ve Vašem oddlužení, kontaktujte správkyni na insolvence@ak2h.cz nebo na tel: 478 048 280

Je zasílán každé 3 měsíce až do konce oddlužení.

Jelikož se u dlužníků pravidelně setkáváme s nedodržováním podmínek oddlužení a zároveň vyhláškou ministerstva spravedlnosti ze dne 26. 4. 2019 byla insolvenční správkyni uložena povinnost spočívající v dohledu nad dlužníky a to v pravidelném kontaktování dlužníků každé 3 měsíce a kontrolování, zda dodržují své povinnosti v rámci probíhajícího oddlužení. Tato zpráva sloužit jako připomenutí Vašich povinností v rámci oddlužení a zároveň jako první výzva k jejich plnění.

V případě, že dodržujete desatero dlužníka, tak pro Vás pravděpodobně nebude nutné na tento email odpovídat, jelikož mezi Vaše povinnosti patří i povinnost hlásit jakékoliv změny podstatné pro Vaše probíhající oddlužení, i když k tomu nejste přímo správkyni vyzváni.

Komunikace se správkyní je jednou z Vašich povinností a základních podmínek oddlužení. V případě, že ji pravidelně porušujete, vystavujete se riziku zrušení oddlužení.

Výzva insolvenční správkyně ke sdělení
dle vyhlášky č. 121/2019 Sb., plnění dohledu nad dlužníky


Vážení,
v souladu s § 15 písm. d) Vyhlášky č. 121/2019 Sb., platnou od 1.6.2019, je insolvenční správce
povinen u Vás pravidelně, a to každé tři měsíce, zjišťovat:

  1. Zda máte nějaké nové závazky po splatnosti (nové dluhy, které nejste schopni splácet)
  2. Zda jste získal nějaké hodnoty zejména darem či dědictvím
  3. Zda jste zcizil nějaký majetek náležející do majetkové podstaty (prodal, daroval např. automobil)
  4. Zda u Vás došlo ke změnám ve výživném nebo v počtu vyživovaných osob, případně zda lze tyto změny očekávat (narození dítěte, dítě se začalo samo živit či opustilo společnou domácnost, uzavření či ukončení manželství)


V případě, že u Vás nastala nějaká z výše zmíněných okolností, obraťte se na nás jakoukoli cestou viz kontakty. V případě, že nějakou z výše uvedených okolností zatajíte a nesdělíte nám ji ani na základě této výzvy, pa k za to nesete plnou odpovědnost.